Documente necesare

 • Cerere de credit (formular tip)
 • Declaratia de apartenenta la grup (formular tip
 • Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent deschis la BCF) 
 • Fisa fiscala aferenta anului precedent (prezentata in original) sau copie certificata pentru "conform cu originalul", purtand semnatura(le) autorizata(e) si stampila angajatorului.
 • Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare 
 • BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia si daca este cazul, pentru coplatitor(i) si garantii cu ipoteca
 • Certificatul de casatorie pentru solicitant si coplatitori, daca este cazul (copie) 
 • Actul de proprietate al imobilului care constituie garantia creditului (copie) 
 • Documentatia cadastrala a imobilului care constituie garantia creditului (copie) 
 • Factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii creditului) de la adresa de domiciliu inscrisa in actul de identitate a solicitantului
 • Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de credit/alte tipuri de de carduri, in cazul clientilor care beneficiaza de aceste produse oferite de alte banci 
 • Alte documente solicitate de banca