Venituri din salarii obtinute in Romania sau in strainatate

Salarii

Salarii obtinute in Romania

 • Adeverinta de salariu (prezentata in original) semnata si stampilata de angajator (reprezentantii legali ai angajatorului – Formular tip BCF).
 • Fisa fiscala aferenta anului precedent (prezentata in original) sau copie certificata pentru "conform cu originalul", purtand semnatura(le) autorizata(e) si stampila  angajatorului.

Copii, certificate pentru "conform cu originalul", purtand semnatura(ile) autorizata(e) ale angajatorilor, ale urmatoarelor documente :

 • contractul individual de munca (inclusiv toate actele aditionale aferente, daca e cazul)

sau

 • cartea de munca

sau

 • registrul general de evidenta a salariatilor


Salarii obtinute in strainatate

 • Copia contractului individual de munca/ alt document de angajare, tradusa si legalizata in Romania sau tradusa si legalizata de consulatul/ambasada Romaniei din tara angajatorului;
 • Adeverinta de salariu in original tradusa si legalizata in Romania sau tradusa si legalizata de consulatul/ambasada romana din tara angajatorului.
 • Banca poate accepta si alte modele de adeverinta de salariu care sa cuprinda in mod obligatoriu informatiile prezentate in Formularul tip BCF;
 • Copia certificatului fiscal sau alt document legal care sa ateste plata impozitelor tradus si legalizat in Romania sau tradus si legalizat de Consulatul/ Ambasada Romaniei din tara angajatorului;
 • Copie document fiscal/extras de cont din care sa rezulte veniturile realizate in ultimul an fiscal, tradus si legalizat in Romania sau tradus si legalizat de Consulatul/ Ambasada Romaniei din tara angajatorului;
 • Document (Raport de credit) din tara angajatorului, emis de catre o institutie similara Biroului de Credit din Romania in original, tradus si legalizat in Romania sau tradus si legalizat de consulatul/ambasada romana din tara angajatorului.