Venituri din participari la consilii de administratie si comisii de cenzori

Documente:

  • Adeverinta de venit - (original) semnata si stampilata de angajator (reprezentantii legali ai angajatorului) - Formular tip BCF;

Adeverinta de venit poate fi emisa de angajator pe baza formularului propriu, numai daca include toate informatiile solicitate de banca prin formularul standard prezentat in cadrul Formularului tip BCF.


  • Copii (certificate "conform cu originalul" si semnate de catre angajator) de pe contractul de mandat/ hotararea AGA;
  • Copia documentelor din care sa rezulte veniturile realizate in anul fiscal anterior (inclusiv adeverinte de venit emise de angajator), daca este cazul.