Venituri din dividende

Documente:

  • Copie Certificat de Inregistrare de la Registrul Comertului;
  • Copie Certificat Constatator de la Registrul Comertului nu mai vechi de 30 zile la data depunerii solicitarii (nu se solicita pentru firmele care au credite active la Banca Comerciala Feroviara);
  • Copie Actul de Constituire, impreuna cu eventualele acte aditionale/ statutul societatilor comerciale;
  • Copie Decizii AGA/Procesul verbal al AGA de repartizare a dividendelor pe ultimii doi  ani;
  • Copia dovezii platii impozitului pe dividende (ex: ordin de plata/ certificat emis de  organul de administrare fiscala privind  achitarea impozitului pe dividende/extras de cont) conform legislatiei in vigoare;
  • Copia dispozitiilor de plata /ordine de plata/ extrase de cont din care sa rezulte cuantumul dividendelor ridicate;
  • Declaratia pe propria raspundere a actionarilor/asociatilor societatii ca nu exista vreo interdictie de a distribui dividende, impusa firmei de catre tert;
  • Copia ultimelor doua bilanturi anuale, purtand dovada inregistrarii la organele de administrare fiscala. In cazul in care bilantul anual pentru ultimul an  nu este inca inchis, se va prezenta balanta de verificare finala aferenta lunii decembrie;
  • Copia balantelor de verificare analitice aferente celor doua bilanturi, copia celei mai recente balante de verificare analitica a societatii comerciale platitoare de dividende;
  • Copia certificatului fiscal al societatii comerciale platitoare de dividende, in termen de valabilitate la data analizei solicitarii de credit, din care sa reiasa plata la zi a taxelor si impozitelor.