Venituri din contracte de navigatie

Documente:

  • Copie de pe Foaia Matricola, continand numele clientului, semnata, parafat;
  • Copia Contractelor individuale de munca/ Contractelor de imbarcare;
  • Scrisoare de recomandare eliberata de agentia de crewing din care sa rezulte data angajarii solicitantului si/sau coplatitorului si data de la care urmeaza sa plece in voiaj;
  • Copie carnet de marinar valabil;
  • Copie Brevet/Certificat de capacitate/Atestat; 
  • Copie Foaie matricola de la Autoritatea Navala Romana;
  • Extras de cont din care sa rezulte venitul incasat in ultimul an;
  • Copie fisa fiscala/document fiscal din care sa rezulte veniturile realizate in ultimul an fiscal.