Venituri din chirii

Documente:

  • Copie certificat de atestare fiscala emis de organul de administrare fiscala al razei teritoriale in care se afla imobilul/alt document care sa ateste plata la zi a impozitului aferent venitului incasat;
  • Copie decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate emisa pentru anul anterior incheiat sau declaratia speciala (200) privind veniturile realizate in anul anterior incheiat;
  • Copie decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, pentru anul in curs;
  • Copia contractului de inchiriere (se va prezenta dovada inscrierii contractului de inchiriere la  organul de administrare fiscala – stampila specifica)
  • Copia contractului de proprietate pentru imobilul inchiriat.